ثبت نام

کلاس بورس1(تکنیکال)


شرح دوره آموزش تکنیکال

ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از علم ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﺗﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ، سهام و...)که این ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘطه ی ﻗﻮت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺠﻢ زﯾﺎد اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. شما با گذراندن دوره ی تکنیکال میتوانید به تحلیل و انجام معامله در همه ی بازارهای مالی بپردازید.

همچنین پس از این دوره با پشتیبانی 3 ماهه جهت رفع اشکال و پاسخ به سوالات هنرجویان محترم دوره همراهشان خواهیم بود.

محمدامین شیبانی

مدرس،تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی(بازارجهانی،بورس،طلا و مشتقه )

تحلیلگر ارشد وبسایت و اپلیکیشن مالی سیگنال

مدرس دوره های تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته 

مدرس دوره های تحلیل بنیادی

مدرس تحلیل فاندامنتال بازارهای جهانی

معرفی

اطلاعات کارگاه آموزشی

مدت کارگاه
12 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
ظرفیت کارگاه
30 نفر
هزینه ثبت نام
950000 تومان
شروع کارگاه :
1399-05-27
پایان کارگاه :
1399-06-24
برنامه کارگاه :
دوشنبه 20-18

اطلاعیه های کارگاه