کارگاه «عکس دیدن» برگزار شد

کارگاه «عکس دیدن » در سالن کنفرانس روزنامه خراسان برگزار شد. نوشین وفادار و مهسا مقیمی ارائه این کارگاه دو ساعته را بر عهده داشتند.
تاریخ انتشار : ١٣٩٦/١٠/١٨

=*=*=*=*=


=*=*=*=*=


=*=*=*=*=


=*=*=*=*=