تصاویر عاشورایی هنرجویان مرکز آموزش خراسان

تاریخ انتشار : ١٣٩٦/٠٨/٢٤

 

 

زهرا طاهریان

=*=*=*=*=

 

مهلا میرزایی

=*=*=*=*=

 

اسما حقایقی

=*=*=*=*=

 

الهه 

=*=*=*=*=

 

محمد ساغری

=*=*=*=*=

 

عکس:

=*=*=*=*=

 

مصطفی حسینی

=*=*=*=*=

 

انسیه جمشیدی

=*=*=*=*=

 

مونا عباسی

=*=*=*=*=

 

تکتم افشار