پروژه های عملی هنرجویان دوره «نورپردازی استودیویی»

دومین دوره آموزشی نورپردازی استودیویی مرکز آموزش رسانه، زمستان 95 برگزار شد. در زیر نمونه هایی از پروژه های عملی هنرجویان به نمایش گذاشته شده است.
تاریخ انتشار : ١٣٩٦/٠١/١٩

امین بنائیان

=*=*=*=*=

اسما سادات حقایقی

=*=*=*=*=

انسیه جمشیدی

=*=*=*=*=

مهدی جلایر

=*=*=*=*=

مصطفی حسینی

=*=*=*=*=

سارا لنگرا