دوره های آموزشی پاییز
شروع ثبت نام

دوره مقدماتی عناصر داستان

علی موسی زاده

شروع ثبت نام

دوره پیشرفته عناصر داستان

سید فرحان نوری

شروع ثبت نام

دوره مقدماتی عناصر داستان

سید فرحان نوری

شروع ثبت نام

نویسندگی خلاق برای نوجوان

نیلوفر نیک بنیاد

شروع ثبت نام

نویسندگی خلاق ویژه نوجوانان(پیشرفته)

نیلوفر نیک بنیاد

دوره های آموزشی تابستان
پایان برگزاری

دوره پیشرفته عناصر داستان

هادی تقی زاده

تکمیل ظرفیت

دوره نويسندگي خلاق براي نوجوانان

نیلوفر نیک بنیاد

تکمیل ظرفیت

دوره مقدماتی عناصر داستان

سید فرحان نوری

پایان برگزاری

دوره مقدماتی عناصر داستان

علی موسی زاده

پایان برگزاری

دوره پیشرفته عناصر داستان

علی موسی زاده

پایان برگزاری

قصه‌نویسی خلاقانه براي كودكان

نیلوفر نیک بنیاد

پایان برگزاری

دوره مقدماتی عناصر داستان

هادی تقی زاده

دوره های آموزشی بهار
پایان برگزاری

دوره پیشرفته عناصر داستان

علی موسی زاده

پایان برگزاری

دوره مقدماتی عناصر داستان

هادی تقی زاده