دوره های آموزشی زمستان
شروع ثبت نام

فتوژورنالیسم

فرامرز عامل بردبار. امین خسرو شاهی.مهدی فاضل

شروع ثبت نام

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

شروع ثبت نام

عکاسی مقدماتی

حمید سلطان آبادیان

شروع ثبت نام

عکاسی پیشرفته سطح2

محمد رضا چایفروش

شروع ثبت نام

زبان انگلیسی تخصصی عکاسی

مهسا تقوی

شروع ثبت نام

نور پردازی چهره

علی حسینیان

دوره های آموزشی پاییز
شروع ثبت نام

ترکیب بندی در عکاسی

نوشین وفادار

شروع ثبت نام

نور پردازی چهره

علی حسینیان

شروع ثبت نام

عکاسی مقدماتی

مهدی پیرسلامی

تکمیل ظرفیت

عکاسی پیشرفته سطح2

محمد رضا چایفروش

تکمیل ظرفیت

ویرایش عکس

امین ابراهیمی

شروع ثبت نام

مجموعه عکس در فتوژورنالیسم

فرامرز عامل بردبار

شروع ثبت نام

عکاسی مقدماتی

حمید سلطان آبادیان

شروع ثبت نام

روويكردهاي نوين در عكاسي معاصر

مهدی فاضل

شروع ثبت نام

عکاسی پیشرفته سطح1

محمد رضا چایفروش

دوره های آموزشی تابستان
شروع ثبت نام

مبانی عکاسی کد سوم

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

کارگاه فوتو مونتاژ

صمد قربان زاده

پایان برگزاری

کارگاه ویرایش عکس

صمد قربان زاده

تکمیل ظرفیت

مبانی عکاسی

حمید سلطان آبادیان

تکمیل ظرفیت

عکاسی پیشرفته

محمد رضا چایفروش

تکمیل ظرفیت

عکاسی پایه (ویژه کودک و نوجوان)

نوشین وفادار

پایان برگزاری

مجموعه عکس در فتوژورنالیسم

فرامرز عامل بردبار

تکمیل ظرفیت

مبانی عکاسی

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

روويكردهاي نوين در عكاسي معاصر

مهدی فاضل

دوره های آموزشی بهار
پایان برگزاری

عکاسی پیشرفته

محمد رضا چایفروش

درحال اجرا

مبانی عکاسی

مهدی پیرسلامی

درحال اجرا

نور پردازی چهره

علی حسینیان