دوره های آموزشی زمستان
شروع ثبت نام

تکنیک های تصویرسازی

سارا دستمالچیان

شروع ثبت نام

طراحی مقدماتی

سارا دستمالچیان

شروع ثبت نام

ایلستریتور

فواد آرام

شروع ثبت نام

فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

علیرضا عشقی

شروع ثبت نام

ایندیزاین

امید باصری

دوره های آموزشی پاییز
شروع ثبت نام

فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته کد دوم

علیرضا عشقی

شروع ثبت نام

تایپوگرافی مبتنی بر خوشنویسی سنتی

مصطفی معمی وند

تکمیل ظرفیت

ایلستریتور

فواد آرام

شروع ثبت نام

ایندیزاین

امید باصری

تکمیل ظرفیت

فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

علیرضا عشقی

شروع ثبت نام

فتوشاپ کاربردی (مهارت‌های فتومونتاژ و Photo manipulation)

فواد آرام

دوره های آموزشی تابستان
تکمیل ظرفیت

ایندیزاین

علی کنویسی

تکمیل ظرفیت

فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

علیرضا عشقی

تکمیل ظرفیت

فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

علیرضا عشقی

تکمیل ظرفیت

ایلستریتور

فواد آرام

تکمیل ظرفیت

فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

علیرضا عشقی

دوره های آموزشی بهار
درحال اجرا

ایندیزاین

علی کنویسی

تکمیل ظرفیت

فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

علیرضا عشقی