ثبت نام

بازیگری کودک و نوجوان


مدرس : امین صبوری دانشآموخته دوره بازیگری حرفهای موسسه کارنامه تهران با رتبه ممتاز 1 )1931 - برگزیده اول بازیگری در جشنواره استانی(خراسان) تئاتر دانش آموزی ( 2 )1911( - برگزیده دوم بازیگری در جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران 9 )1913 - برگزیده اول کارگردانی در جشنواره ملی ققنوس در بخش تئاتر خیابانی ( 4 )1911 و 1911( - مدرس دورههای آموزش بازیگری در دانشگاه خوارزمی تهران 5  تاکنون)1916 - مدرس دورههای آموزش بازیگری در دانشگاه فردوسی مشهد (از 6  تاکنون)1916 - مدرس دورههای آموزش بازیگری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (از 3

 

  تاکنون)1916 - مدرس دورههای آموزش بازیگری در دانشگاه صنعتی سجاد مشهد (از 8 فرایند جامعهپذیری حرفهای در بین بازیگران تئاتر در شهر « - دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان: 1  از آن با عناوین: ISI) و استخراج سه مقاله 1919( »تهران

 Maximum Self-education in the Context of Stimuli: Professional Socialization Process of Academically Educated Theater Actors and Actresses in the City of Tehran  “Heterogeneous Gaining Experiment in the Context of Agreement” Professional Socialization Process of Non-academic Theater Actors and Actresses in the City of Tehran  Professional Socialization Process of Theater Actors in Tehran 

 

 : - کارگردانی نمایشهای صحنهای 11 : دانشگاه خوارزمی تهران)1911 نوشته امیر نجفی (»یاقوت حلوایی« : دانشگاه خوارزمی تهران)1911 نوشته ژان میشل ریپ ( »بیحیوان« : جشنواره امید تهران)1911(  نوشته ریچارد پارسونز»بن بست« : دانشگاه فردوسی مشهد)1919 نوشته محمد رحمانیان (»مجلس نامه« : آمفیتئاتر روباز بوستان کوهسنگی مشهد) 1915 نوشته امین صبوری (»سه آیینه« ): پردیس تئاتر مستقل مشهد1913 نوشته ملیحه مرادی (»مراسمی برای یک دوست«

 

 : - بازی، طراحی و کارگردانی نمایشهای خیابانی 11 کابوس « ،»دوچرخه« ،»آقای نماینده« ،»کیک زرد« ،»فرشته نجات« ،»نماد« ،»بچه مرشد« ،»خارج از محدوده« ،» طنابکشی اقتصادی « ،» نود و پنج–شصت و پنج « ،»جنگ ادامه دارد« ،»کنکور نادر و ابوالقاسم« ،»آمریکایی )1916 تا 1919( »خوانی دیگر«

 

 - طراحی و کارگردانی پرفورمنسهای: 12 ) : مشهد، خیابان امام رضاعلیهالسلام 1914( »غاصبان قدس« 

  : مشهد، میدان بسیج)1915( »طاغوتی نشویم«

 )  :مشهد، مجتمع آرمان 1916( »اسارت«

  : مشهد، میدان بسیج)1916( » نهضت سطلها «

 

 : - بازی در نمایشهای 19 : جشنواره بین المللی تئاتر 1983 –: دانشگاه فردوسی مشهد 1986(  نوشته عبدالحی شماسی»آژیر چهارگوش« دانشگاهی ایران، رشت)  ): دانشگاه فردوسی مشهد1988(  نوشته محمد چرمشیر»قهوه قجری« : دانشگاه فردوسی مشهد)1981(  نوشته محمد بهاران» مثل تو آشتی میکنم « : دانشگاه امام رضا علیه السلام)1981 نوشته محمد بهاران (»روز و زمین« : دانشگاه فردوسی مشهد)1981(  نوشته حسین حشمتی»خوان هشتم« : دانشگاه خوارزمی تهران)1911 نوشته امیر نجفی (»یاقوت حلوایی« : دانشگاه خوارزمی تهران و جشنواره امید تهران)1911(  نوشته ریچارد پارسونز»بن بست« : دانشگاه فردوسی مشهد و جشنواره بین المللی تئاتر 1911(  نوشته امیر نجفی »نعل کردن خر سرکش« : جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، تهران و جشنواره تئاتر استان خراسان 1911 -دانشگاهی ایران، کرمان ) شب21 : اجرای عمومی در کارگاه تئاتر شمایل (مشهد) به مدت 1919 -رضوی

 

 

 : - بازی در مجموعههای تلویزیونی 14 : سیمای خراسان رضوی)1981( »شب های مهتابی«  :سیمای خراسان رضوی) 1911( »پشت پرچین ابن اماره« : سیمای خراسان رضوی)1911( »به سوی فردا« : شبکه دو سیما)1912( »بهترین همسایه دنیا«  سیمای خراسان رضوی)–: شبکه افق 1916( [بازیگر و طراح صحنه] »چهارباغ«

 

 : - آثار تولید شده در کارگاههای بازیگری 15 ): دانشگاه فردوسی مشهد1913(  نوشته محمد چرمشیر» البته واضح و مبرهن است که... « ): دانشگاه فردوسی مشهد1913 نوشته علیرضا نادری (»سعادت لرزان، مردمان تیره روز« ): دانشگاه علوم پزشکی مشهد1913 نوشته میثم فرهمندیان (»سگها مادرت را میخورند« ): دانشگاه فردوسی مشهد1918 نوشته ریچارد پارسونز (»بن بست« ): دانشگاه فردوسی مشهد1918( نوشته میخاییل زوشنکو »روز نحس« ): دانشگاه فردوسی مشهد1918( نوشته فدریکو دِ روبرتو »تسبیح«

 

16 داوری جشنوارههای تئاتر دانشجویی و آزمونهای پایاندوره بازیگری دانشجویان علوم پزشکی و فردوسی مشهد در سالهای مختلف 

 

 

 - اساتید: 13 - هدایت هاشمی - پیام دهکردی - پانته آ پناهی ها - رضا بهبودی - سعید آرمند - امیر پوریا - محمد علی سجادی 

اطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
20 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
ظرفیت کلاس
15 نفر
هزینه ثبت نام
180000 تومان
شروع دوره :
1398-05-15
پایان دوره :
1398-07-30
برنامه هفتگی :
سه شنبه 12-10