ثبت نام

استاپ موشن: از عروسک تا انیمیت


1 اﺳﺘﺎپ ﻣﻮﺷﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟! .1.1 ﭼﺮا اﺳﺘﺎپ ﻣﻮﺷﻦ؟ .1.2 وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺘﺎپ ﻣﻮﺷﻦ .1.2.1 ﻋﺮوﺳﮏ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی! .1.2.2 ﻋﻼﻗﻪ ای ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻫﻨﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ؟ .1.3 ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ .2 داﺳﺘﺎن و ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ .2.1 دﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﮑﻨﯿﮏ .2.2 اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻮری ﺑﻮرد .3 ﻋﺮوﺳﮏ .3.1 ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ .3.2 ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﺮوﺳﮏ .3.3 ﺳﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و زﯾﺒﺎ .3.4 اﺳﮑﻠﺖ و اﻧﻮاع آن .3.5 ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﻠﺖ ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ * ﮐﺎرﮔﺎه .3.6 اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪی .3.7 ﻗﺮار دادن ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ .3.8 ﻻﺗﮑﺲ ﯾﺎ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن؟! .3.9 ﮐﺎر ﺑﺎ ﻻﺗﮑﺲ * ﮐﺎرﮔﺎه .3.10 ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺠﻢ ﻋﺮوﺳﮏ .3.11 ﻗﺎﻟﺐ دو ﺗﮑﻪ  *ﮐﺎرﮔﺎه .3.12 اﺗﺼﺎل ﺳﺮ، دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن .3.13 ﻟﺒﺎس .3.14  اﺗﺼﺎل ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﻪ دﮐﻮر 3 .4 دﮐﻮر .4.1 ﻣﯿﺰ .4.2 ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ﻣﺠﺎزی .4.3 دﯾﻮارﻫﺎ .4.4 اﺷﯿﺎء .4.4.1 دﻗﺖ در ﺟﺰﯾﯿﺎت .5 ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری .5.1 دورﺑﯿﻦ .5.1.1 ﻓﺮﻣﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ .5.1.2

مدرس : سید مجتبی موسوی جزایریسید مجتبی موسوی

کارگردان و مدرس استاپ موشن

کارگردان انیمیشن آقای گوزن- برگزیده معتبرترین جشنواره‌های خارجی و داخلی

اطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
25 ساعت
تعداد جلسات
12 جلسه
ظرفیت کلاس
13 نفر
هزینه ثبت نام
590000 تومان
شروع دوره :
1397-11-13
پایان دوره :
1398-01-31
برنامه هفتگی :
شنبه - سه شنبه 16-20